0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

EUFams II

1. Čo je EUFams II?

EUFams II je výskumný projekt týkajúci sa európskeho práva rodinného a dedičského, do ktorého sú zapojené akademické inštitúcie z rôznych členských štátov EÚ, a ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou. Cieľom projektu je zhodnotiť fungovanie a účinnosť medzinárodného a európskeho rodinného práva, odhaliť prípadné problémy a navrhnúť možné zlepšenia. Projekt si ďalej kladie za cieľ vyvinúť spoločné európske odborné znalosti a právne povedomie tak, aby bolo zabezpečené jednotné, súdržné a dôsledné uplatňovanie európskeho rodinného práva uľahčujúce pohyb osôb v EÚ.

2. Aký je cieľ tohto dotazníka?

Tento dotazník predstavuje prvú fázu projektu EUFams II. Cieľom je získať informácie týkajúce sa skúsenosti odborníkov* v oblasti medzinárodného a európskeho rodinného práva a zistiť pohľad na niektoré z problémov, ktorým môžu odborníci čeliť vo svojom každodennom pracovnom živote. Na základe zistení vyplývajúcich z tohto dotazníka budú prebiehať národné a medzinárodné semináre, pri ktorých budú niektoré z identifikovaných tém podrobnejšie riešené.

3. Ochrana údajov

Tento dotazník je úplne anonymný. Všetky osobné údaje a informácie budú zhromažďované len na vedecké účely a budú spracovávané v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

4. Trvanie

V závislosti od rozsahu Vašich odborných činností a osobných skúseností s európskym právom rodinným sa budeme pýtať na 10 až 42 otázok. Dokončenie celého dotazníka môže trvať 5 až 15 minút.

* Ak sa v obsahu tohto dotazníka použije mužská forma, predpokladá sa, že ide o obe pohlavia.